การใช้งบโฆษณาในแต่ละอุตสาหกรรม ปี 2560 เทียบกับปี 2559