ไทยธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ย


20-10-2005 00:00:00

ธนาคารไทยธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำขึ้น 0.25-0.50% โดย
- เงินฝากประจำ 3 เดือน ปรับเป็น 2.00-2.25% จากเดิมที่อยู่ที่ระดับ 1.50-2.25%
- เงินฝากประจำ 6 เดือนปรับเป็น 2.25-2.50% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 2.00-2.50%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนปรับเป็น 2.50-2.75% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 2.25-2.75%
- เงินฝากประจำ 24 เดือนปรับเป็น 3.25-3.50% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 2.75-3.25%
- เงินฝากประจำ 36 เดือนปรับเป็น 3.50-3.75% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 3.25-3.75%

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นธนาคารได้ปรับเพิ่มขึ้น 0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ( MLR ) อยู่ที่ระดับ 6.50% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 6.25% สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ( MOR ) ปรับเป็น 6.75% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 6.50% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ( MRR) ปรับเป็น 7.00 % จากเดิมอยู่ที่ระดับ 6.75%