ตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ เดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างสองตลาด


27-02-2009 00:00:00

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX: Singapore Exchange Limited) ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านตลาดทุนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกรรมข้ามตลาด โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะมุ่งเน้นการสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งสองตลาด การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศและเพื่อส่งเสริมการลงทุนในหลักทรัพย์ของสิงคโปร์และประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกรรมข้ามตลาดระหว่างกันอีกด้วย

นายเชีย ฟูหัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มีความเห็นตรงกันในการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน โดยการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเน้นย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันในเรื่องนี้”

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะเป็นการส่งเสริมธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างพัฒนาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 และในครั้งนี้ได้ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปอีกเป็นเวลา 5 ปี จนถึงปี 2556