สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดอาสาสมัครเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2552

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2552 ในการหาตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ และวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการตรวจประเมินองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานโลก และสามารถนำไปพัฒนาองค์กรตนเองได้อย่างมีทิศทาง สนใจสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2552

นางณพัชร์ วัลลภศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2552 เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี และดำรงตำแหน่งระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลก เนื่องจากจะต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลเช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และเกณฑ์นี้ยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการคัดสรรผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินอกจากต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องการผู้ที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณสูง เพราะงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น เป็นการทำงานระดับประเทศด้วยจิตอาสา ต้องอุทิศตน และเวลาในการรับผิดชอบอย่างสูง” ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าว

นางณพัชร์ วัลลภศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเรามีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติจากหลากหลายสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเกือบ 50 ท่าน และปริญญาโทเกือบ 60 ท่าน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาตินอกจากจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ประเทศไทยแล้ว ในกระบวนการตรวจประเมินยังเปิดโอกาสให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างแนวความคิดด้านบริหารจัดการ ระหว่างผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้วยกันเอง ดังนั้นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง และ หรือ ไปปรับปรุงองค์กรตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถ Download ใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tqa.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคมนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร.0-2619-8086