แวลลูฯ สานสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้าผ่านกิจกรรม Walk Rally

(16 ธันวาคม 2552)… บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด นำโดยนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน พาร์ทเนอร์ ลูกค้าและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู กว่า 500 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น และร่วมสนุกในกิจกรรมสานสัมพันธ์ Walk Rally ในโครงการ “ECS ปลูกต้นไม้ คลายโลกร้อน ปีที่ 3” ณ ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในปีที่ 3 นี้ว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 นี้นั้น นอกจากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้นแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกับดีลเลอร์ พาร์ทเนอร์และคู่ค้าอีกด้วย ซึ่งในปีนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเรากว่า 40 บริษัท ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเมื่อรวมทั้งพนักงาน ดีลเลอร์ พาร์ทเนอร์และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูแล้ว มีจำนวนถึงเกือบ 500 คนเลยทีเดียว แสดงให้เห็นว่าทุกคนให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและตระหนักถึงปัญหาวิกฤติภาวะโลกร้อนมากขึ้น”

“สำหรับการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในโครงการ “ECS ปลูกต้นไม้ คลายโลกร้อน ปีที่ 3 ” นี้ ยึดหลักแนวคิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเราเลือกที่จะปลูกต้นลำพู 600 ต้น ต้นไม้พื้นถิ่น อาทิ ต้นโพธิ์ทะเล ต้นหมาก ต้นตีนเป็ดน้ำ ต้นจิกสวน และต้นโกงกาง รวมทั้งพืชสวนครัวที่ใช้ปลูกแซมระหว่างไม้ใหญ่ ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ข่า มะกรูด พริก มะเขือ และกล้วย รวมกันอีก 1,400 ต้น”

“โดยวัตถุประสงค์ที่บริษัทเลือกปลูกต้นลำพูถึง 600 ต้น ก็ด้วยความหวังที่ว่าในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งดึงดูดหิ่งห้อยนับพันนับหมื่นตัวให้กลับคืนสู่พื้นถิ่นเดิม ช่วยสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ประชากรในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในลักษณะห้องเรียนธรรมชาติให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ในขณะที่ต้นไม้พื้นถิ่นนั้นก็จะช่วยอนุรักษ์และปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศของป่าชุมชนเมืองนี้ให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวต่อไป สำหรับพืชสวนครัวที่เราช่วยกันปลูกแซมตามต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย” นายณรงค์กล่าวเสริม

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรกลับสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งต่อเยาวชนไทย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นโครงการแวลลูฯ เพื่อสังคมขึ้น คือ 1. โครงการโลกนิทานของหนู เพื่อสร้างห้องสมุดนิทานให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนวัดบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, ปีที่ 2 พ.ศ. 2551 ณ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา จ.นนทบุรี, ปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางเตยนอก จ.ปทุมธานี 2. โครงการปลูกต้นไม้ คลายโลกร้อน เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ปีที่ 2 พ.ศ. 2551 และปีที่ 3 พ.ศ. 2552 ณ ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และ 3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ ชุมชนสวนป่าเกดน้อมเกล้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
_______________________