POS ควบรวมกิจการกับ CSC เพิ่มศักยภาพการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน

5 มกราคม 2553 – บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (POS) และ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด (CSC) ได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มบริษัท POS” และการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะทำให้ POS ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรับช่วงดำเนินงานด้านการประมวลผลเงินเดือน (Payroll Outsourcing) และ CSC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านบริหารงานบุคคล จะสามารถร่วมกันตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเสนอบริการที่เป็นเลิศ ครอบคลุมงานทุกด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต

ในปัจจุบัน ลูกค้าต้องการพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งยังต้องการความมั่นใจว่า พันธมิตรดังกล่าวจะสามารถทำให้ทางเลือกนั้นใช้งานได้จริง ซึ่งกลุ่มบริษัท POS มีความมั่นใจว่า การควบรวมกิจการนี้จะทำให้กลุ่มบริษัท POS ก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในด้านระบบการบริหารงานบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ภายใต้ชื่อ “MyHR” และ “BluePrint”

“MyHR” คือการให้บริการระบบบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารงานบุคคลภายใต้ “MyHR” นี้ จะครอบคลุมกระบวนการในการจัดหาพนักงาน (Talent selection) การบริหารกำลังพลและเวลาทำงาน (Workforce management) ผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน (Employee benefit controller) การฝึกอบรม (People development) การประเมินผล (Performance management planning) การบันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน (SMART E-Profile) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (HRIS) “MyHR” จะมีหลักการทำงานในลักษณะของ Employee Self Service ซึ่งเป็นการให้พนักงานทุกคนใช้ระบบงานนี้ด้วยตัวเองผ่านแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ โดยสามารถกำหนดจุดควบคุมภายในที่เหมาะสมและการอนุมัติตามลำดับขั้นตามโครงสร้างองค์กรของลูกค้า

“BluePrint” คือ บริการรับช่วงดำเนินงานในการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน โดยลูกค้าสามารถใช้ระบบงานบริหารบุคคลที่ POS ติดตั้งไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต ซึ่งทำงานในลักษณะ Employee Self Service เพื่อใช้บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ การบริหารกำลังพลและเวลาทำงาน (Workforce management) ผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน (Employee benefit controller) การบันทึกข้อมูลประวัติพนักงาน (SMART E-Profile) ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (HRIS) ซึ่งลูกค้าและ POS จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มาจากลูกค้า และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก POS ได้ร่วมกัน

ทั้ง “MyHR” และ “BluePrint” จะทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์บริการครบวงจรในการให้เช่าพื้นที่และรับฝากเครื่อง Dedicated Server โดยภายในศูนย์มีการควบคุมสภาพแวดล้อม และระบบความปลอดภัยในระดับสูงสุด มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหลักอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมระบบไฟฟ้าสํารอง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งสำคัญที่สุดคือ “MyHR” และ “BluePrint” จะเป็นการให้บริการแบบเรียกเก็บรายเดือน โดยลูกค้าไม่ต้องรับภาระการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนไม่มีค่าบำรุงรักษารายปีเหมือนกับการซื้อระบบงานแบบเดิม โดยการให้บริการแบบเรียกเก็บรายเดือนนี้จะคิดตามปริมาณการใช้งานจริงที่เกิดขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใหม่นี้จากทีมงานของบริษัท โทร. 02-646 4222 หรือ e-mail : posinfo@pos.co.th