Saturday, July 4, 2020
Home Tags ทีโอที

Tag: ทีโอที

TOT ปัดฝุ่น “ตู้แบ่งปัน” พลิกโฉมตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่า สู่ “ตู้ปันสุข” เริ่มที่แจ้งวัฒนะ

ตู้ปันสุขกำลังเป็นที่นิยมในประทเศไทย ได้แบ่งปันสิ่งของ อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่คนยากไร้ในแต่ละชุมชน โดยที่ TOT ได้ดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่า มาเป็นตู้ปันสุข ก่อนหน้านี้ได้เคยนำร่องโครงการนี้เมื่อปี 2561 แล้ว