Sunday, November 28, 2021
Home Tags ผู้เดินทาง

Tag: ผู้เดินทาง

ญี่ปุ่น เตรียมเปิดประเทศ รับต่างชาติ อยู่ยาวเกิน 90 วัน เข้าประเทศได้ นักท่องเที่ยวรอก่อน

ญี่ปุ่น เตรียมเปิดประเทศ ผ่อนปรนให้ผู้เดินทางจาก “ทุกชาติ” ที่จะมาพำนักระยะยาวเกิน 90 วัน สามารถเข้าประเทศได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้  ตามรายงานของ Nikkei Asian Review ระบุว่า มาตรการนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจำกัดจำนวนผู้เดินทางจากทั่วโลก ที่จะมาเข้าประเทศเพียง 1,000 คนต่อวันเท่านั้น เเละจะต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตามมาตรการควบคุม COVID-19  โดยผู้ที่จะเข้าญี่ปุ่นได้ จะต้องถือวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 90...