Thursday, July 7, 2022
Home Tags พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน

Tag: พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน

เช็กก่อนลงทุน พันธบัตรรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” ผลตอบแทน-ซื้ออย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

วันนี้ (14 พ.ค.) เป็นวันเเรกที่กระทรวงการคลังจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ 2563 แบบไร้ใบตราสาร วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท พันธบัตรรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ใครสนใจ "ออมเงินระยะยาว" ต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน...