Saturday, February 4, 2023
Home Tags ระบบยืนยันตัวตน

Tag: ระบบยืนยันตัวตน

“ไต้หวัน” เปิดระบบยืนยันตัวตนอัตโนมัติภายใน 5 วินาที ไม่ต้องมีเน็ต ไร้ค่าใช้จ่าย

อาร์ทีไอนิวส์ รายงาน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป ไต้หวันจะใช้มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ระดับ 3 จนถึงวันที่ 28 พ.ค. การใช้บริการร้านค้าต่างๆ ทั้ง 7-11 แฟมิลี่มาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ระบบขนส่งมวลชนทุกชนิดก็ต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนให้มีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วไม่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง