Friday, May 20, 2022
Home Tags ราชกิจจาฯ

Tag: ราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้ป่วย “โควิด-19-ฉีดวัคซีน” เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ราชกิจจาฯ ประกาศลงเว็บไซต์วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจากการฉีดวัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย