Wednesday, December 2, 2020
Home Tags วิกฤตเเรงงาน

Tag: วิกฤตเเรงงาน

วิกฤตเเรงงานสหรัฐฯ “ผู้หญิง” ต้องออกจากงานมา “ดูเเลลูก” ว่างงานสูงกว่าผู้ชายถึง 8 เท่า 

วิกฤต COVID-19 กระทบโครงสร้างเเรงงานสหรัฐฯ ทำให้ “ผู้หญิง” ต้องออกจากงานมากกว่า “ผู้ชาย” ถึง 8 เท่า โดยเเรงงานหญิงต้องออกมา "ดูเเลลูก" ในช่วงล็อกดาวน์ ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในเศรษฐกิจของอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้น จากรายงานของ CNN ระบุว่า ทางการสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเเรงงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่า ผู้หญิงชาวอเมริกันต้อง “ออกจากงาน” มากกว่าผู้ชายถึง 8 เท่า โดยมีผู้หญิงต้องออกจากงาน...

ค้าปลีกในญี่ปุ่น เริ่มขยายเวลาเกษียณอายุการทำงานจาก 65 ปี เป็น 80 ปี รับวิกฤตสังคมสูงวัย

ร้านค้าปลีกในญี่ปุ่น เริ่มขยายอายุขยายระยะเวลาทำงาน หรือ “ขยายเวลาเกษียณอายุ” ให้กับพนักงานไปจนถึงอายุ 80 ปี (ตามความสมัครใจ) จากเดิมที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องให้พนักงานทำงานจนถึงอายุ 65 ปี