Sunday, October 2, 2022
Home Tags ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

Tag: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

“ห้างเซ็นทรัล” เปิด 26 มาตรการ เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ 23 สาขาทั่วประเทศอีกครั้ง

ห้างเซ็นทรัล 23 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเปิดบริการอีกครั้ง ในกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก 26 มาตรการเข้มด้านสุขอนามัย