Wednesday, May 25, 2022
Home Tags องค์การแรงงานสากล

Tag: องค์การแรงงานสากล

COVID-19 กระทบอนาคต “คนรุ่นใหม่” เป็นกลุ่ม Lockdown Generation ที่ตกงานมากที่สุด

อนาคตไม่สดใส คนรุ่นใหม่ที่อายุระหว่าง 15-24 ปีกำลังเป็นกลุ่มที่ "ตกงาน" มากที่สุด นับตั้งเเต่การเเพร่ระบาดของ COVID-19 โดยถูกเรียกว่าเป็นกลุ่ม "Lockdown Generation" รายงานขององค์การแรงงานสากล (ILO) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน 13.6% ของประชากรหนุ่มสาวทั่วโลก 267 ล้านคน ยังคงไม่มีงานทำหรือไม่ได้รับการฝึกงานภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ยังเสี่ยงถูกเลิกจ้างเร็วกว่าและมากกว่ากลุ่มคนอายุอื่น ๆ ในสังคมด้วย ซึ่งผลกระทบจาก COVID-19...