Tuesday, February 7, 2023
Home Tags เรือขวางคลอง

Tag: เรือขวางคลอง

สัตว์ใน ‘เรือปศุสัตว์’ 20 ลำอาจ ‘อดตาย’ หากสถานการณ์เรือขวางคลอง ‘สุเอซ’ คลี่คลายช้า

เรือปศุสัตว์อย่างน้อย 20 ลำ เนื่องจากไม่สามารถผ่านคลองสุเอซได้เนื่องจากการปิดกั้นเส้นทางการค้า โดยเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ Ever Given