Sunday, November 28, 2021
Home Tags เอ็นพีเเอล

Tag: เอ็นพีเเอล

มาตรฐานบัญชี TFRS9 ใช้จริงเเล้ว…มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 หรือ Thai Financial Reporting Standards : TFRS 9  เริ่มบังคับใช้เเล้ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา หลังเตรียมการมาตั้งเเต่ปี 2558 ก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าการนำ TFRS 9 มาใช้จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และระบบสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก  ตอนนี้นับเป็นเวลากว่า...