Tuesday, November 30, 2021
Home Tags ไอร่า

Tag: ไอร่า

รู้จัก Ira Concept ผ้าอนามัยออร์แกนิคทางเลือกใหม่ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ!

การเป็นประจำเดือนบางครั้งก็ถือเป็นเรื่องน่าอายสำหรับใครบางคน หากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยก็จำเป็นจะต้องถือผ้าอนามัยอย่างหลบๆ ซ่อนๆ แต่จริงๆ แล้วการเป็นประจำเดือนหรือการใช้ผ้าอนามัยควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจและมองให้เป็นเรื่องปกติ