Thursday, April 22, 2021
Home Tags Banking

Tag: Banking

เครื่องแบบใหม่ของธนาคารกรุงเทพยุคใหม่

0
ธนาคารกรุงเทพจัดแฟชั่นโชว์แนะนำเครื่องแบบใหม่ภายใต้แนวคิดล้ำสมัย ‘Vibration of One, Power of All’ หรือ ‘พลังแห่งปัจเจก พลวัตแห่งองค์รวม’ เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547 แฟชั่นโชว์ของธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ สีลม โดยมีบุคลากรของธนาคารเป็นผู้แสดงแบบเดินแฟชั่น โชว์ชุดใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมดูดีกับผู้สวมใส่ทุกวัย การเปิดตัวเครื่องแบบในดีไซน์ใหม่เป็นพัฒนาการล่าสุดจากการปรับปรุงการบริการลูกค้าของธนาคาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปรับปรุงรูปแบบและขยายเครือข่ายสาขา เพิ่มประสิทธิภาพบริการเอทีเอ็มและธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลูกค้า...

แบงก์เอเชีย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน ปปง. ในฐานะที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินอย่างดี

0
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน e-Channel และธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีในการสถาปนาสำนักงาน ปปง. ประกอบกับในฐานะที่ธนาคารได้กำกับดูแลการปฏิบัติของธนาคารให้สอดคล้องกับกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและกฎระเบียบให้แก่พนักงานและลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมในระบบงาน วิธีการปฏิบัติงานของธนาคารให้รองรับกฎระเบียบ...