โคคา-โคลาฯ ชู “ชุมชนรังสิต” ตัวอย่างความสำเร็จบริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งที่ยั่งยืน

โครงการ “รักน้ำ” จากความร่วมมือของมูลนืธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดย บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธงชัย ศิริธร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.รอยล จิตรดอน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการ ชูชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หนึ่งชุมชนตัวอย่างในพื้นที่รังสิตที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงภัยแล้ง โดยชุมชนมีการจัดการน้ำโดยการทำสระแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริและปรับจากการทำนาไปทำเกษตรผสมผสานที่ใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้ง เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงผลกำไร เอกชนและชุมชน ในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทยให้เงินสนับสนุนแก่พื้นที่รังสิตคลอง 7-14 จำนวน 7.7 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มอบองค์ความรู้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้พื้นที่รังสิตสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งหมด 29,000 ล้านลิตร กระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ร่องสวน 22,632 ไร่ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน 21,734 คน 6,473 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 52,000 ไร่ ได้รับประโยชน์