พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการไทย สร้างแบรนด์ตรงจุด ดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์อย่างตรงจุด ดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก เน้นย้ำกลุ่มSMEs Startup ฐานเศรษฐกิจใหม่จุดแข็งอันสำคัญ รัฐช่วยดันเต็มที่ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

 นับเป็นโอกาสดียิ่งที่รัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Startup อย่างจริงจัง เนื่องจากต้องการเห็นเศรษฐกิจของประเทศไทย ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยรัฐบาลได้พยายามหาความแตกต่างและทำให้ธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ SMEsไทยสามารถเติบโตในตลาดโลกได้ พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ด้านยอดขายและกำไรก็คือ “การทำให้แบรนด์สินค้าติดตลาด” ผู้ประกอบการต้องดึงเอากลยุทธ์วิธีการอื่นๆ เข้ามาเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือตราสินค้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ มีนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก โดยการจัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดและประชาสัมพันธ์มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานในระดับประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าการมีตรา Thailand Trust Mark จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเชิงคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทย ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล

 อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “The Power of Branding” กล่าวว่า ตราสินค้า (Brand) คือ การรับรู้คุณค่าของสินค้านั้นๆ การตลาด คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า และผลกำไรก็จะตามมา ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยมีความสนใจในการสร้างแบรนด์มากขึ้น แต่วิธีในการนำเสนอยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ เพราะแบรนด์ไม่ใช่แค่การสร้างโลโก้ หรือการทุ่มงบโฆษณา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์ที่เข้าใจผิดและส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามสร้างแบรนด์ให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เน้นการสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยการทำความเข้าใจอินไซด์ของลูกค้า ที่คู่แข่งขันไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ผู้ประกอบการไทยควรจะวิเคราะห์ให้เข้าใจว่า ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น ต้องการอะไร อย่าทำธุรกิจที่ตัวเองคิดว่าใช่ แต่ให้ทำในธุรกิจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ”

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กล่าวเสริมเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark “คำว่า TRUST MARK นั้นไม่ใช่แค่เครื่องหมาย แต่ TRUST MARKคือ การเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กับธุรกิจและสินค้า ของผู้ประกอบการ การที่ผู้ประกอบการมีTRUST MARK จะเป็นการเพิ่มมิติของสินค้าคือการเพิ่มความไว้วางใจว่าสินค้าของเราไว้วางใจได้ ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้ และทำให้ธุรกิจของเรายอดขายเพิ่มขึ้น และในอนาคตทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและก็ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์นี้ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ   โทร.1169