ข่าวประชาสัมพันธ์งาน SiPA DATA FIGHT

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องการเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการรับรู้ ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานภาพของอุตสาหกรรม

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดงาน Data Fight (กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดการใช้ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00น. ณ Jump Space จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวท่านผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านหน้าเว็บไซด์ โดยทางสำนักงานฯ ขอรบกวนท่านช่วยลงทะเบียนเพื่อเลือกเข้าร่วมงานและรับข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/1ELVCrWdX0mXx2brC6yJ4yezoqFVH5ZAOazaaZA7Isuk/viewform?c=0&w=1