กสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน


by PR News
19-09-2016 10:41:23
ธนาคารกสิกรไทยครองมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) สะท้อนมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารในฐานะกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศ มีการกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งตลาดในประเทศและขยายการให้บริการไปสู่ระดับภูมิภาค ทางธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก ดัชนี  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 จากบริษัทที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมการประเมินจำนวน 3,420 บริษัท ในทุกกลุ่ม โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ซึ่งมีบริษัทไทยได้รับคัดเลือก 5 และ 15 บริษัทตามลำดับ โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจทางการเงินในทุกด้าน ทั้งนี้DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการลงทุน โดยดัชนี DJSI จะมีการประเมินผลคัดเลือกสมาชิกในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

การที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีDJSI ดังกล่าว สะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการธนาคาร ที่เล็งเห็นประเด็นเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่ธนาคารกสิกรไทยจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การกำหนดโครงสร้างการจัดการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 3 คน ทำงานร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยแบ่งการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและแข็งแกร่ง ด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานและชุมชนอย่างยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

นายบัณฑูร กล่าวตอนท้ายว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก คือ การดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และที่สำคัญ  คือ ต้องมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความยั่งยืนอันนี้ไว้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น  โดยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องนี้ ให้หยั่งรากลึกลงในจิตสำนึกของพนักงานทุกคนจนกลายเป็น “กรีน ดีเอ็นเอ” ให้การปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการธุรกิจ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter