ร่วมมือสร้างบุคลากรป้อนค้าปลีก

อาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งนี้ ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่มีอยู่เดิมด้วย