พานาโซนิคมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 18

พานาโซนิคจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดโครงการจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 18 พร้อมเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะท้อนภาพวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต โดยฝีมือของศิลปินจากทั่วประเทศ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก มรว. เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในปีนี้ ได้แก่ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย กับผลงาน “เด็กหญิง” ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากผู้ใหญ่ ทำให้อาจจะกลายเป็นเด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม ที่ใช้การซ้อนทับภาพ ให้เป็นภาพเด็กผู้หญิงในหลายๆ มุมมอง ทำให้ภาพสามารถแสดงอารมณ์ และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ “มัสยิดจักรพงษ์” โดย นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ และผลงาน “ผ้าผืนเดียวหมายเลข 1” โดย นายอภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4โดยนางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ “วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด” โดย นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย และผลงาน “นัยบ้าน” โดย นายณัฐิวุฒิ พวงพี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมี คุณหญิงขวัญตา เทวกุล คุณเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร คุณทิพวรรณ เตชะวิจิตร อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และคณะผู้บริหารจากพานาโซนิคเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคนั้น ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 โดยมุ่งหวังให้ศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา และจรรโลงสังคม เป็นการเปิดกว้างทางโอกาส ในการแสดงผลงานของศิลปินไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ให้เยาวชน ผู้ที่สนใจงานศิลปะและประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะอันประกอบด้วย งานจิตรกรรม (Painting), ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งแสดงถึงคุณค่าของงานศิลป์ และการแสดงออกถึงศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ การจัดการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์กร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 176 ผลงาน จากศิลปิน 131 ท่าน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 16 ผลงาน รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแสดงงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมด 47 ภาพ จาก 40 ศิลปิน