เอเชียซอฟท์ ส่งสัญญาณดี พลิกกลับมามีกำไรใน ไตรมาสแรก ปี 2560


by Sukyai
15-05-2017 17:02:56

นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2560  มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 253.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ไตรมาส 1 ของปี 2559 18.9 % รวมทั้งมีผลกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 42.3%  เมื่อเทียบกับไตรมาส1 ของปี 2559 ทำให้สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 10.1 ล้านบาท หลังจากประสบกับภาวะขาดทุนมาเกือบ 3 ปี ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ในการกลับมาโฟกัสการสร้างรายได้จากเกมที่เปิดให้บริการอยู่

หน่วย: ล้านบาท

 

งบการเงินรวม
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 เทียบกับ 31 มีนาคม 2559
ไตรมาส 1/2560 ร้อยละ ไตรมาส 1/2559 ร้อยละ ผลต่าง(ลดลง)/ ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 253.9 100 213.5 100 40.4 18.9
ต้นทุนขายและบริการ 154.3 60.8 143.5 67.2 10.8 7.5
กำไรขั้นต้น 99.6 39.2 70 32.8 29.6      42.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.1 32.3 107.6 50.4 (25.5) (23.7)
กำไร/(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน*           20.2         7.9         (32.3) (15.1) 52.5 162.5
รายการพิเศษทางบัญชี            6.6        2.6 - - 6.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ** 10.1        4.0 (38.7) (18.1) 48.8      126.1

หมายเหตุ:     * กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ                                                                                         ** กำไร (ขาดทุน) สุทธิได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เนื่องจากปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการกลับมาสร้างผลกำไร โดยกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ 2แนวทาง คือ Stay Conservative  คือการโฟกัส Product ที่เรามั่นใจจริงๆ ไม่เน้นการลงทุนแบบหว่าน เน้นการนำเกมที่เคยเปิดบริการมาก่อนกลับมาเปิดใหม่เพื่อมั่นใจว่ามีฐานผู้เล่นที่กว้างมากพอ ประสบความสำเร็จในการเปิดเกม และมีการสร้างรายได้ที่แน่นอน   ในขณะเดียวกัน คือ การ Retention  เกมปัจจุบันให้สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น จากการหากลุ่มผู้เล่นใหม่ การจัดโปรโมชั่นที่โดนใจ และ การใช้สื่อที่เข้าถึงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ 2 คือ Stay Positive   โฟกัสเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กรแบบ 360 องศา เพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในส่วนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีรายจ่ายที่เหมาะสมรัดกุมที่สุด ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้ไตรมาส 1 บริษัทฯ พลิกกลับมาสร้างผลกำไร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า  ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจที่วางไว้อย่างชัดเจน ทั้งภายในและต่างประเทศ จะส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีนี้มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และจะกลับมาสร้างผลกำไรได้ จากผลประกอบการใน ไตรมาส 1 ได้ส่งสัญญาณที่ดีในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ ทั้งในแง่ของผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามเป้าหมาย ทำให้มีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น นายปราโมทย์ กล่าวเสริม

เกี่ยวกับบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยครอบคลุมการให้บริการ 6 ประเทศ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ การให้บริการเว็บท่าเกม(Game Portal) www.playpark.com การให้บริการเติมเงินออนไลน์ผ่านระบบเอแคช (@ Cash)และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับไอที โดย ณ สิ้นไตรมาส 1  ปี 2560 ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้นรวม 36 เกม
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter