แอล เอช ฟันด์ คาดครึ่งปีหลังเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น เตรียมเปิด IPO กองทุน LHGINCOME 17-25 ก.ค.นี้ เพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ

แอล เอช ฟันด์ มองแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง คาดเห็นเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น แนะยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้น ขณะที่การลงทุนใน REITs เริ่มน่าสนใจหลังราคาหน่วยลงทุนปรับลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ด้านผู้บริหารเตรียมเปิด IPO กองทุนใหม่LHGINCOME 17-25 กรกฎาคมนี้ ชูจุดเด่นเป็นกองทุนรวมผสมประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศทั่วโลก หวังเพิ่มทางเลือกในการลงทุน

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ   แอล เอช ฟันด์  กล่าวว่า ทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเห็นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ดีขึ้น โดยภาวะตลาดหุ้นไทยในขณะนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเริ่มทยอยซื้อสะสม เนื่องจากประเมินว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่เติบโตได้ต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านการลงทุนของภาครัฐ รายได้เกษตรกรที่ฟื้นตัว การส่งออกที่น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการ แอล เอช ฟันด์ กล่าวต่อว่า ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ปัจจุบันผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จะเห็นได้ว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปีให้ Yield to maturity (อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุไถ่ถอน) เพียง 2.59% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จาก ThaiBMA)  ในขณะที่การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศให้ Yield to maturity ที่สูงกว่า ดังนั้นการกระจายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ น่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนรวมจากการลงทุนให้สูงขึ้นได้ ล่าสุด แอล เอช ฟันด์ จึงเปิด IPO กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม หรือ LHGINCOME ในวันที่ 17-25 กรกฎาคมนี้ มีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท

โดย LHGINCOME เป็นกองทุนรวมผสมประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศทั่วโลก อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในช่วงแรก กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เป็นหลัก โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีนโยบายจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ12 ครั้ง  ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโดยรวมแล้วลักษณะเด่นของกองทุน LHGINCOME คือ

–          สร้างโอกาสรับกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ

–          เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก

–          เพิ่มความยืดหยุ่นจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน

ดังนั้น กองทุน LHGINCOME จึงเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากการลงทุนอาจมีความผันผวนขึ้นกับปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารกองทุนจะสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างประสิทธิภาพ หากผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  02-286-3483 หรือ www.lhfund.co.th

คำเตือน

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน