กรมการค้าต่างประเทศเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือการบังคับใช้สินค้าสองทาง

“พาณิชย์ จัดประชุมนานาชาติสร้างความร่วมมือในการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครั้งแรกในประเทศไทย 18-19 ก.ค.นี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศตบเท้าเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ พร้อมโชว์ระบบควบคุมของไทยโดยเฉพาะการออกกฎหมายใหม่รองรับ มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและคู่ค้าในฐานะประเทศ ที่ทำการค้าปลอดภัยและเหมาะต่อการเข้ามาลงทุน ชี้ปีที่ผ่านมาไทยส่งออกสินค้าเข้าข่าย DUIมูลค่าสูงถึง2.27 ล้านล้านบาท

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “การประชุมนานาชาติ โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลกว่าด้วยการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2017″ หรือ Thailand Consortium: Trade Control on Weapons of Mass Destruction related items 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้จากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า20 ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น เมียนมา มาเลเซีย ปากีสถาน มองโกเลีย เม็กซิโก เวียดนาม สปป.ลาว และบังกลาเทศ เป็นต้น

“การจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์   ให้ผู้แทนจากนานาประเทศทราบถึงระบบบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual–use Items: DUI) ของไทยว่าไทยมีมาตรการควบคุมการค้าควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ขยายของ WMD และยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำมาตรการดูแลของแต่ละประเทศรวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎหมายได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า  ปัจจุบันไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 (UNSCR 1540) ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทางโดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดมาตรการภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อกำกับดูแลการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง การสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินการใด ๆ ในการพัฒนา ผลิต จัดหา ครอบครอง ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว” นายวินิจฉัยกล่าว

เมื่อเดือนตุลาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2558 และขณะเดียวกัน ได้ศึกษายกร่างพ.ร.บ.การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติไทย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังเร่งพัฒนาจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ออนไลน์ ภายใต้กฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรค และให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญตามข้อมติ UNSCR 1540

นายวินิจฉัยกล่าวเน้นย้ำว่า ทั้งนี้ ในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs อย่างต่อเนื่อง จะเป็นกลไกสำคัญให้การปฏับัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกทางการค้าได้สูงสุด ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มากกว่าปีละ 10 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ราย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญของการจัดทำระบบ TCWMD การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ e-TCWMD การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการหารือและเปิดรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ TCWMD ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรม สมาคม AEO สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย บริษัทในเครือ SCG และบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ในประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดทำระบบTCWMD ของไทย ซึ่งผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ให้ความสนใจและชื่นชมกับเจตนารมย์ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีกำหนดระยะเวลาให้ภาคเอกชนได้รับรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายบังคับใช้ ซ฿งทุกฝ่ายเล็งเห็นร่วมกันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

“การที่ไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMDและ DUI เป็นการเฉพาะที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากสากลว่าการส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD ของไทยมีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติกล้าเข้ามาลงทุนผลิต DUI ในประเทศมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้านำมาเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้าในการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าที่เข้าข่าย DUI ถึง 2.27 ล้านล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางการส่งออกถ่ายลำ และผ่านแดนสินค้า DUI ในภูมิภาคอาเซียนตอนบนได้” นายวินิจฉัยกล่าว