นครชัยแอร์ ยกระดับการปฏิบัติงาน ดึงแอพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนักงานผู้ให้บริการบนรถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้ามามีบทบาท ในการดำรงชีวิตเกือบทุกๆด้าน รวมทั้งในด้านธุรกิจ มีการพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละองค์กร นครชัยแอร์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล หรือความสะดวกในการซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนความสะดวกในการพัฒนารถ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย มีความสะดวกในการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กร และเนื่องด้วยธุรกิจหลักของนครชัยแอร์คือธุรกิจเดินรถ การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้อง ส่งผลต่อการมีความสุขในการทำงาน บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะนำแอพลิเคชั่น มาช่วยในการปฏิบัติงานของ พนักงานผู้ให้บริการบนรถ เพื่อยกระดับพนักงานให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับเทคโนโลยีล่าสุดที่นครชัยแอร์ นำมาใช้กับระบบการทำงาน คือการจัดทำแอพลิเคชั่น “NCA on the way” เพื่อใช้กับพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถ ที่มีอยู่ประมาณ 900 คน “NCA on the way” เป็นแอพลิเคชั่นที่ช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับพนักงานผู้ให้บริการบนรถ เปรียบเสมือนการมีแผนการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา สืบเนื่องจากการเดินรถของนครชัยแอร์ มีเส้นทางให้บริการกว่า 38 เส้นทาง และมีเที่ยวบริการกว่า 352 เที่ยว/วัน การจัดการระบุพนักงานประจำรถ ในแต่ละเที่ยววิ่ง จะกำหนดล่วงหน้า เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อม และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง “NCA on the way” เป็นแอพลิเคชั่นเน้นการใช้งานง่าย และมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน พนักงานผู้ให้บริการบนรถสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน เที่ยวเวลาที่ต้องให้บริการ เพื่อนร่วมงานที่ให้บริการบนรถเที่ยวเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยในการเตรียมตัวมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำ

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า การจัดทำแอพลิเคชั่น “NCA on the way” เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาเชื่อมกับระบบบริหารจัดการเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เข้าถึงพนักงานได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ตั้งเป้าว่าแอพลิเคชั่นนี้ จะมีประโยชน์กับพนักงานผู้ให้บริการบนรถเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลมายังระบบบริหารจัดการรวมของบริษัทฯที่จะเพิ่มเรื่องความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และในอนาคตจะมีการพัฒนา แอพลิเคชั่นนี้ ให้อำนวยความสะดวกในการทำงาน และการสื่อสารระหว่างภายในองค์กร และพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีไปยังกลุ่มพนักงานทุกกลุ่มเพื่อรองรับนโยบายด้านการนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน ก้าวเป็นผู้นำการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ ควบคู่กับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน