กรุงไทยผนึก4 บ.น้ำมันชั้นนำให้บริการหักภาษีณ ที่จ่ายกับหน่วยงานรัฐที่ใช้บัตรเติมน้ำมัน


ธนาคารกรุงไทย กับการตอบโจทย์พันธมิตรธุรกิจและนโยบายรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ด้วยการเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายและยื่นภาษีแทนหน่วยงานรัฐ ผ่านระบบ KTB e-withholding Tax โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่นำส่งภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของรัฐ เมื่อใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคาร โดยผนึกกำลังกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางจาก เอสโซ่ และพีที ทั่วประเทศ โดยกรุงไทยเตรียมพร้อมรุกขยายการให้บริการนี้สู่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายอิทธิพล พิชัยกาล ผู้จัดการฝ่ายขายบัตรน้ำมันทางธุรกิจ การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายและยื่นภาษีแทนหน่วยงานรัฐ ที่ใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคาร ณ สถานีน้ำมันทั่วประเทศของบริษัทน้ำมันทั้ง 4 แห่ง


นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้บริการบัตรเติมน้ำมัน หรือ Fleet card กับหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้แทนเงินสด คูปองหรือใบสั่งจ่ายน้ำมัน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้จับมือกับ 4 พันธมิตรบริษัทน้ำมันของไทย โดยธนาคารจะอำนวยความสะดวกโดยการเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และนำส่งสรรพากรแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ KTB e-withholding Tax


ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายและยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรทุกเดือนแบบอัตโนมัติ โดยกระบวนการต่างๆ จะเป็นแบบ Paperless (ไม่ใช้กระดาษ) ทั้งหมด ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นเพียงธนาคารเดียวที่มีการเชื่อมต่อระบบของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายไร้เงินสด (Cashless Society) ของกระทรวงการคลังที่หน่วยงานราชการทั้งหมด จะรับ-จ่ายเงิน รวมถึงนำเงินส่งกระทรวงการคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ระบบ KTB Corporate Online เครื่อง EDC หรือ Dynamic QR Code ภายในวันที่ 27 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนงานที่จะขยายการให้บริการหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทั่วประเทศ


ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านดิจิทัลของธนาคารกรุงไทย โดยก่อนหน้านี้ธนาคารได้มีการนำเสนอบริการ e-Donation หรือการออกใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนทั่วไปที่ทำบุญผ่านแอพพลิเคชั่น KTB netbank โดยการสแกน QR Code ของธนาคารตามจุดรับบริจาคที่วัดต่างๆ สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ และเร็วๆ นี้ธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าและก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นนำด้านดิจิทัล

ทั้งนี้ หากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคารกรุงไทย และมีความประสงค์จะแต่งตั้งธนาคารเป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว ณ สถานีบริการทั้ง 4 แห่ง สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครใช้บริการผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ หรือสาขาของธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center หมายเลข 02-111-1111