เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เข้าร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” Opportunity Day 2018


นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” Opportunity Day 2018  เมื่อวันที่21 มีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 และ กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2561 โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,395 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 3.3% แต่มีกำไรสุทธิ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท คิดเป็น 25% บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีสินทรัพย์รวม 3,156 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,417 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,739 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ “MSC” มาจากกลุ่มสินค้าด้านฮาร์ดแวร์ 35%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 38% และดิจิตอลพริ้นติ้ง 27% ตามลำดับ