กลุ่มมิตรผลจัดงาน Analyst Meeting ประจำปี 2018 เผยแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งยกระดับองค์กรสู่อุตสาหกรรมไบโอเบส (Bio-Based) ควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


กลุ่มมิตรผล จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting 2018) ให้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนรวม แถลงความสำเร็จของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเผยแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2018 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับองค์กรสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาลและไบโอเบส (Bio-Based) โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล


กลุ่มมิตรผล คือผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 8 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 143,000 ราย ในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และดำเนินธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจลอจิสติกส์การเกษตร


ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมิตรผลได้ที่ www.mitrphol.com