ภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือผลักดันพัฒนาผ้าขาวม้าทอมือสู่สินค้าระดับมาตรฐานสากล


เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายช่องทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของชุมชนทอผ้าขาวม้าอย่างยั่งยืน จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ขึ้น โดยครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานที่ผลิตจากผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนภายใต้ หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยในครั้งนี้ หน่วยงานหลักคือ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)


คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)  ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ กรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยร่วมเป็นสักขีพยาน  

เกี่ยวกับงานครั้งนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เห็นความสำคัญของงานนี้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของโครงการฯ ในการผลักดันการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลและมีตลาดที่กว้างขวางขึ้นสู่ต่างประเทศ”


ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาร่วมมือสนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ นับตั้งแต่การเชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตเข้ากับผู้ชำนาญการของกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมประกวดงานออกแบบผ้าขาวม้าทอมือ ในหัวข้อ“นวอัตลักษณ์” ทั้งในด้านการจัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินผลงานและในด้านการจัดหาสถานที่ทัศนศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวดด้วย”


คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และ มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้น เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ทศภาค จำกัด  เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (จ่าหน้าซอง “โครงการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561” ) หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์ www.prsthailand.com Facebook ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย หรือ pakaomathailand