สุดยอดเอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 จัดงานมอบรางวัลโดย ธพว. ร่วมกับ ม.หอการค้า และบมจ.เออาร์ไอพี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนิตยสาร BUSINESS+ โดย บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลยิ่งใหญ่ THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวน 30 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า การมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม รวมถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจชุมชน จึงนับว่าเป็นวิสาหกิจดีเด่นอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ และนับเป็นอีกครั้งที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นการเชิดชูองค์กรให้โดดเด่น สร้างความได้เปรียบในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล

“นิตยสาร BUSINESS+ ในฐานะสื่อที่มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไทย ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” เพื่อหวังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอสเอ็มอีไทยเพิ่มมากขึ้น” นายมนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงาน จนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย เกษตรและอาหาร และธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 30 รางวัลประกอบด้วย

 1. รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

โดยคัดเลือกจากผลการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลาง ที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

 • การผลิต

 • การบริการ

 • การจัดจำหน่าย

 • เกษตรและอาหาร

 • ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

 1. รางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ

 • รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

 • รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการและการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม

 • รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม

 • รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยม

 • รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม

 • รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม

 • รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจด้านอาหารแปรรูปยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม

 • รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม

 • รางวัลธุรกิจส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยม

 • รางวัลวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งปี

เกี่ยวกับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018”

การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะบรรณาธิการ นิตยสาร BUSINESS+ และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงคณะกรรมการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย