SC Asset อสังหาฯ ไทยรายแรก co-create กับ SCG และ DOW ร่วมพัฒนานวัตกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้าง “ถนนพลาสติกรีไซเคิล” เพื่อการเติบโตยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างภาคธุรกิจอสังหาฯ กับ 2 องค์กรชั้นนำ

ด้านนวัตกรรมพลาสติกว่า เอสซี แอสเสทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การเติบโตยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรและ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนั้นการ co-create ร่วมกันของ 3 ฝ่าย ระหว่างเอสซี แอสเสทฯ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงขบวนการรีไซเคิลที่นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ใหม่ ยังธุรกิจอสังหาฯ ครั้งแรกในไทย โดยผลที่ได้นอกจากทำให้ถนนมีความแข็งแรงขึ้น ในส่วนลูกค้าจะได้ร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกผ่านโครงการนี้ไปพร้อม ๆ กัน

ทางด้าน เอสซีจี โดย นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยเอสซีจีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาเอสซีจี ได้จัดงาน

SD Symposium งานสัมมนาระดับโลกในประเทศไทย โดยเอสซี แอสเสทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมงานและมีความมุ่งมั่นที่จะทำถนนพลาสติกรีไซเคิลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จนเกิดเป็นความร่วมมือในการสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการที่พักอาศัย นับเป็นโมเดลการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่สร้างการมีส่วนร่วมจากครัวเรือนในสังคมเมืองที่น่าชื่นชม

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกดาวมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อหาโซลูชั่นที่สามารถนำมาใช้ได้จริงบนหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหานี้อย่างยั่งยืน การทำถนนยางมะตอยจากพลาสติกเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ขยะพลาสติกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของถนนยางมะตอย ซึ่งดาวได้ริเริ่มสร้างถนนยางมะตอยจากพลาสติกรีไซเคิล มาก่อนหน้านี้ในประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย รวมระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร จากความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณพลาสติกที่ออกไปสู่ทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลเป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วประมาณ 8-10% ไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ปูถนน ทำให้ถนนมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำมากขึ้น จากการทดสอบโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าถนนยางมะตอยที่มีพลาสติกใช้แล้วเป็นส่วนประกอบมีคุณสมบัติแข็งแรงคงทนมากขึ้น 15% – 33%