เครือเจริญโภคภัณฑ์รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2561 พร้อม “Best Report Design”อีกหนึ่งรางวัล TRUE ได้รางวัล”ยอดเยี่ยม” CPF “ดีเยี่ยม” CPALL “ดีเด่น” สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน


07-12-2018 16:51:49
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน CSR Conference 2018 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability  Report Award 2018) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้โดยปรากฏว่าในปีนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน
“ดีเยี่ยม” พร้อมกับรางวัล  “Best Report Design”อีกหนึ่งรางวัล และมีบริษัทในเครือฯที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ TRUE ได้รางวัล”ยอดเยี่ยม” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้รางวัล “ดีเยี่ยม” และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือCPALL ได้รับรางวัล “ดีเด่น” สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้รับรางวัลดีเยี่ยม และรางวัล “Best Report Design” ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแก่เครือฯ ทั้งนี้ในรายงานความยั่งยืนของเครือฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการทั้งหมดรวม 8 สายธุรกิจครอบคลุม 21 ประเทศทั่วโลกที่เข้าไปลงทุน โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่สอดคล้องตามหลักการรายงานประเด็นสำคัญของมาตรฐาน Global Reporting Initiatives หรือ GRI ทั้ง 4ประการ ได้แก่ 1.บริบทความยั่งยืน 2.ประเด็นที่มีนัยสำคัญ 3.ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ 4.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ด้าน นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขึ้นรับรางวัลทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า รางวัลรายงานความยั่งยืนฯ ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะบูรณาการแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและชุมชน สังคม ประเทศ และโลกของเรา
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter