สำนักงาน กสทช. เปิดตัววารสารวิชาการ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดงานสัมมนาวารสารวิชาการ ประจำปี 2561 หรือ NBTC Journal 2018 ภายใต้แนวคิดย้อนยุค ตอน ณ กาลสื่อสาร เพื่อสื่อให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการสื่อสาร วิถีชีวิตและและศิลปวัฒนธรรมของไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีนิทรรศการแนะนำบทความที่ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.)กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ร่วมเป็นองค์ปาฐกในฐานะผู้เขียนบทความเรื่อง “ยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง(Landscape) ของประเทศ และรับฟังการบรรยายและเสวนาโดยผู้เขียนบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารฯ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “การบูรณาการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ อย.” โดย พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช., “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0”โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อดีตรองประธาน กสทช. “ข่าวลวง: ปัญหาและความท้าทาย”, “ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ “การศึกษาการเติบโตของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริมกับผลกระทบที่มีต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 5จี”

วารสารวิชาการ กสทช. จะถูกตีพิมพ์ในทุกเดือนธันวาคมของทุกปี โดยครั้งนี้เป็นเล่มที่สาม ซึ่งบทความที่ได้ตีพิมพ์จะผ่านกระบวนการคัดกรองเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มั่นใจว่าบทความที่นำมาตีพิมพ์นั้นมีมาตรฐานถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ