ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แทน รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงาน โดยคุณอาทิรัตน์มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และบริหารการให้บริบาลและการรักษาโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

คุณอาทิรัตน์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลทั่วไทยกว่า 25 ปี คุณอาทิรัตน์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาแล้วหลายตำแหน่ง