ไกด์ไลน์ “คอนเทนต์-โฆษณา” สื่อออนไลน์ ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามที่ กสทช. โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการออกอากาศในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

“3 สมาคม” ด้านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แจ้งแนวปฏิบัติในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯ พิจารณาปฏิบัติ จัดการโฆษณา จัดการเนื้อหา ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 

ขอความร่วมมือเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับ การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำเป็นหน้าเว็บเพจขึ้นใหม่ ดังนี้

  • การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฏในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฏร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือมิให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น
  • ให้ยึดถือข้อมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นหลัก
  • ไม่ให้มีโฆษณาในหน้าเว็บเพจที่ได้จัดทำขึ้นนี้

การโฆษณาประเภท Online Video

ขอความร่วมมือให้งดเว้นการโฆษณาประเภท Online Video ในช่วงวันและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  • เดือนเมษายน : วันที่ 6, 18 และ 19  
  • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 2, 3, 4, 5 และ 6

การโฆษณาประเภท Display และรูปแบบอื่นๆ

ขอให้ระมัดระวังการโฆษณา โดยให้คำนึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามกระแส หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

  • ไม่ให้มีแบนเนอร์หรือโฆษณาอยู่บนหน้าจอเดียวกับเนื้อหางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • สามารถแสดงข้อความการแสดงความจงรักภักดีได้ โดยปรากฏพระฉายาลัักษณ์และใช้ถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสมต่อห้วงบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • โฆษณาที่ลงในหน้าเว็บเพจอื่นๆ ขอให้เนื้อหาโฆษณามีความเหมาะสมต่อบรรยากาศห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก