สสว. ร่วมกับ ม.ศิลปากร เตรียมจัดงาน Thailand Animation Project Pitching (TAP) พร้อมเชิญชวนกิจกรรม workshop และเติมเต็มความรู้ด้านแอนิเมชั่น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 หนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นพลังสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยเตรียมจัดกิจกรรม Thailand Animation Project Pitching Workshop (TAP) ขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักศึกษา กับกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-17.00 น. ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศคับคั่งอาทิ  Mr. Silas Hickey, Senior Director Cartoon Network Asia Pacific Mr. Sasapitt  Rujirat, Animation Producer True Corporation (Kid business) Mr. Tod Polson, Creative director at Prodigal Pictures  Ms.Yuka Matsushita, CEO, ACALI Inc เป็นต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/rkd1GTPhQcnZ2sye9