เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง


by PR News
27-05-2019 17:29:22

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

  1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. นายชลณัฐ ญาณารณพ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. นายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็น Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer – Innovation and Technology อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

General Director, Long Son Petrochemicals

กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด

นายชลณัฐ ญาณารณพ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Environment Chemical Engineering จาก Salford University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท Master of Chemical Engineering Imperial College ประเทศอังกฤษ

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในเอสซีจี อาทิ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี

President & CEO, United Pulp and Paper Co.,Inc.

กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

นายสุรชา อุดมศักดิ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก Chemical Engineering มหาวิทยาลัย TEXAS A&M ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

Chief Technology Officer - Innovation and Technology บริษัทเอสซีจี

เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Emerging Businesses Director บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter