อบรมฟรีที่มหิดล “การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดอบรมฟรี “ การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” ทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน 2562  ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมากความสามารถ เพื่อให้ความรู้และความคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เน้นผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่เป็นคนรุ่นใหม่ (New generation) ให้มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Acquiring cultural resources) โดยวิเคราะห์ต้นทุนทางวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรม ต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการ  รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือความโดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ในสินค้าหรือบริการ เพื่อเสริมสร้างความรู้แลความคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบและการขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงดึงดูดฐานลูกค้าต่างชาติ ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจของตนไปยังตลาดระดับสากลด้วย ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-8002319