สถาบันภาษา มธ. เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ครบทักษะ 4 ด้านแห่งแรกในไทย

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ “ทียู-เก็ต (ซีบีที)” TU- GET (CBT) ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก พร้อมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษครบ 4 ด้าน แห่งแรกในไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ “ทียู-เก็ต (ซีบีที)” TU-GET Computer-based Test (CBT) ให้กับบุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ประสงค์จะทราบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

“เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยผลการทดสอบสามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบโทเฟิล (TOEFL) ซึ่งการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของสถาบันภาษา ที่วางไว้ ว่า จะเป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ การผลิตผลงานวิชาการ การผลิตบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพงศ์ กล่าวต่อว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการลดการใช้กระดาษ โดยคาดว่าจะสามารถทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป นักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิม ที่ผ่านมามีบุคคลทั่วไป และนักศึกษาเข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษบนกระดาษจำนวน 20,000 คนต่อปี ทางสถาบันภาษา ตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนบุคคลทั่วไป และนักศึกษา สมัครการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์ประมาณ 3,000 คนต่อปี และคาดว่าจะมาทดแทนการทดสอบบนกระดาษภายใน 3-5 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/cbt ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-623-5134