เทสโก้ โลตัส จับมือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต

นาง อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกแห่งอนาคต ท่ามกลางบริบทสังคมและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุคใหม่ นอกเหนือจากความร่วมมือทางวิชาการแล้ว เทสโก้ โลตัส จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม TLI (Tesco Lotus Internship) เพื่อฝึกงานพร้อมฝึกอบรมคอร์สการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ระบบการทำงานของกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลก