คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ “ศุภชัย เจียรวนนท์”นั่งประธานสภาฯคนแรก

8 ตุลาคม 2562 : เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 ที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 36 คน จาก 6 กลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านบริการดิจิทัล และด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2562

ซึ่งมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาแต่งตั้งประธานสภาฯ โดยมีคณะกรรมการเสนอชื่อ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เพียงรายชื่อเดียว และที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ให้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก

ทั้งนี้ ประธานและคณะกรรมการของสภาดิจิทัลฯ จะมีหน้าที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลให้เกิดการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ สภาดิจิทัลฯ

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีบทบาทและหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถทั้งของบุคลากรและผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก 7 ข้อ คือ (1) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ในการเสนอความเห็น ประสานงาน และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (2) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐาน (5) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล (6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (7) ดำเนินกิจการอื่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง