SPI รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ในงาน SET Awards 2019

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 โดย คุณวรยศ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)