3เอ็ม รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เล็งเดินหน้าพัฒนาระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

3เอ็ม ประเทศไทย และ 3เอ็ม อินโนเวชั่น รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เทียบเท่า ISO 14001 เล็งเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่ากว่า 50 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของ 3เอ็ม ทำให้โรงงานลาดกระบัง บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัท 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับใบรับรองให้เป็นบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green System)จากกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภาพร ระบุว่า ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ที่ได้รับในครั้งนี้เทียบเท่ากับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจากความสามารถ นโยบาย และการดำเนินงานจริงขององค์กรว่ามีแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมหรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อเนื่อง

“ในนามของ 3เอ็ม ขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับ 3เอ็ม และ 3เอ็ม อินโนเวชั่น โดยเราจะตั้งใจรักษาคุณภาพ มาตรฐานการทำงาน ควบคู่ไปกับการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทฯGreen Culture หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”นางสาวนภาพร กล่าว

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นโครงการจัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน