TFFIF จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซีจำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) พร้อมตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 การจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกำหนดค่าตอบแทนประจำรอบปีบัญชี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา