คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เดินหน้าสู่เวิลด์คลาส ต่อยอดความสำเร็จสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ คณบดี รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ได้รับการยืนยันการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านธุรกิจอีกวาระหนึ่ง จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จึงทำให้คณะบัญชีฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างต่อเนื่อง  (Extension of accreditation) เป็นการเน้นย้ำความเป็นผู้นำสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการได้รับการขยายการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาจากสถาบันรับรองระดับโลกเป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะพาคณะไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็น Global Brand เป็นแบรนด์สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจของโลกและเป้าหมายของการติดอันดับท็อปเท็นสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในเอเชีย อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จะยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงระบบการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ นำกระแสทางด้านการเรียนบริหารธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ (vision) ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลกที่สามารถสรรค์สร้างประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เรียนด้วยการนำเสนอภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม(ไม่ใช่แค่องค์ความรู้) พร้อมจิตวิญญาณเพื่อสังคม (A chief world-class business school delivering life-changing experiences with innovative wisdom and a philanthropic spirit)

“เราเชื่อว่าระบบการเรียนการสอนที่ได้ผลในยุคของ digital disruption ในปัจจุบันนั้น ต้องไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนตามแบบที่ผ่านมาหรือการเรียนที่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะได้แค่ความรู้พื้นฐานในมิติเดียว องค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญต้องการการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ของผู้เรียนทั้งจากผู้เรียนด้วยกันและจากคณาจารย์ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากการเรียนรู้ผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์แต่เพียงอย่างเดียว

หลักสูตรที่ดีจึงไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการสอนเพื่อให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเน้นการสร้างคุณภาพทั้งระดับความคิดและคุณภาพจิตใจ เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ มีระบบความคิด ความเฉลียวฉลาด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ การช่วยเหลือสังคมจากใจ เพื่อทำให้นิสิตของเรามีศักยภาพสูงสุด และเป็นบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า” รศ.ดร. วิเลิศ กล่าว

นอกจากการได้รับการขยายการรับรองจากสถาบัน AACSB สถาบันชื่อดังของโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แล้วคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ก่อนหน้านี้ก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรทั้งคณะจาก EQUIS (The European Quality Improvement System) ของสถาบัน EFMD (European Foundation for Management Development) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งยุโรป ทั้งนี้ AACSB  ให้ความสำคัญด้านทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถาบัน คุณสมบัติของอาจารย์และนิสิต คุณภาพใน           การบริหารงานภายในและบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ การบริหารด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจและศิษย์เก่า ส่วน EQUIS มุ่งเน้นด้านปรัชญา ธรรมาภิบาล การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนอุทิศตนต่อชุมชน ความเป็นนานาชาติ

ทั้งนี้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีคุณภาพมาตรฐานสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้การมีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกจำนวนมาก รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันด้านการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติของนิสิตคณะฯ ตลอดจนรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยด้านการศึกษาของอาจารย์คณะฯ การมีสัดส่วนนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศสูงในหลักสูตรนานาชาติ และนิสิตที่จบไปสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จด้านการเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี