“หั่วปี้” พร้อมแล้ว บุกตลาดซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล ปูทางให้ลูกค้าหวังเชื่อมนักลงทุนไทยกับทั่วโลก

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการเงิน ทำให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นธุรกิจการเงินยุคใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในอนาคต โดยสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายมูลค่าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส จึงทำให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ปั๋วซิน หวัง ประธานบริษัท (Chair Man) ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ H Club ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์

ปั๋วซิน หวัง ประธานบริษัท (Chair Man) และ นายศักดา เกตุแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ มองว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน คือ จุดเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่สำคัญจุดหนึ่ง จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน
และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรกับ บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทำให้กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมาก มาเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นผลมากจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและรูปแบบการบริโภคของภาคประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีแนวโน้มไม่ต่างกัน โดยอาจมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 0.25 เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมิได้มองค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแหล่งรายได้หลักในการทำธุรกิจ แต่มองว่าการสร้างเครือข่ายทางการเงินระดับโลกคือแนวทางที่จะสร้างการเติบโตไปในอนาคต

กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ได้รับสิทธิใช้เทคโนโลยีและชื่อทางการค้าจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด บริษัทฯ ย่อมสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนิติบุคคลผู้ได้รับสิทธิจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ได้เช่นกัน ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถใช้เครือข่ายของ หั่วปี้ โกลบอล ในการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับนิติบุคคลอื่น ๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการออกตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “แปลงสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นสถาบันการเงินตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเห็นว่าปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียผลประโยชน์นักลงทุนก็ไม่รู้ว่าตนเองได้รับความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างตามกฎหมายไทย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลมาเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีความสนใจและต้องการความช่วยเหลือ โดยทีมกฎหมายที่มาให้คำปรึกษาในด้าน Digital Asset ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทุกคน

บริษัทฯ เชื่อว่าในยุคปัจจุบัน เครือข่ายของการให้บริการที่มากกว่า จะนำมาซึ่งโอกาสของการประสบความสำเร็จที่มากขึ้น ซึ่งภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ทำให้บริษัทฯ มีเครือข่ายศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งลงทุนและแหล่งเงินทุน
ของประชาชนในประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น