รพ.ศิริราช รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยจากการแพร่กระจาย COVID-19


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มระบาดในวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ซึ่ง COVID-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีวิธีหรือยาในการรักษาให้หายขาดได้ การดูแลที่ดีและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันคือ การป้องกันการปนเปื้อนละอองน้ำมูก น้ำลายจากการไอ จาม การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 70% จึงเป็นวิธีการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้

ทางโรงพยาบาลศิริราช ได้ตระหนักถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและแนวทาง คัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช จากการที่ภาครัฐโดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.63 ภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชทันที

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เผยว่า “การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัคซีนที่สามารถป้องกันได้  แต่หลักการพื้นฐานที่เราใช้เป็นตัวป้องกัน ก็คือ เรื่องของสุขอนามัย การทำความสะอาด การใช้หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัสเชื้อได้ดีมากที่สุดในขณะนี้ ขอขอบคุณคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟ ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม  นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์มามอบให้วันนี้  ซึ่งเป็นไปตามแผนรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของเรา โดยจะทำการติดตั้งจุดรีฟิลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโรงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์แบบสเปรย์ใช้ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูงให้ได้รับความปลอดภัย

สำหรับโรงพยาบาลศิริราชให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมกันแล้วประมาณ 15,000 คนต่อวัน และมีบุคลากรในโรงพยาบาลราว 18,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยสู่บุคลากร ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล 70% ทุกครั้งเมื่อสัมผัสผู้ป่วย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน แอลกอฮอล์เจล 70% ขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดูแลผู้ป่วย การได้รับมอบแอลกอฮอล์ในวันนี้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ขอขอบคุณอีกครั้งที่ภาคเอกชนอย่างไทยเบฟตระหนักและให้ความสำคัญแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้อีกหลายเดือนทีเดียว